Print Friendly, PDF & Email

1. Algemeen

1.1.  Webswing internet solutions (hierna “Webswing”) houdt zich bezig met dienstverleningen in de ict, meer speciaal met het ontwikkelen van software applicaties en het leveren van (software)producten van derden.

1.2.  Op alle aanbiedingen en diensten van Webswing zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3.  Van bepalingen uit deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

2.1. Opdrachtgever: iedere Consument of rechtspersoon die met Webswing in contact treedt over een offerte of de totstandkoming van een Overeenkomst.

2.2. Order: iedere opdracht van de Opdrachtgever aan Webswing.

2.3. Documentatie: de door of namens Webswing ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen.

2.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Webswing en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

2.5. Overmacht: elke van de wil van Webswing onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Webswing kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij Webswing of haar leveranciers.

2.6. Product: iedere door Webswing geleverde dienst, zaak of goed, waaronder onder andere begrepen advisering, detachering, software, hardware, maatwerk programmatuur, project leiding en support.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Webswing en de Opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst ter hand gesteld.

3.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Opdrachtgever ook kennis nemen van deze algemene voorwaarden op de website van Webswing (www.webswing.nl) of aan Webswing verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.

3.3. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever. Voor zover nodig wijst Webswing hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

3.4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.

4. Offertes

4.1. Een offerte van Webswing is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

4.2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

4.4. Alhoewel Webswing de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan, hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden.

5. Wijzigingen

5.1. De algemene voorwaarden kunnen door Webswing eenzijdig worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 1 maand nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomsten.

5.2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de bij de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Webswing zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst en maken derhalve geen deel uit van deze algemene voorwaarden.

6. Meer- en minderwerk (stelposten)

6.1. Indien in een Overeenkomst één of meer stelposten zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden worden berekend.

7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

7.2. Indien na het sluiten van een Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering of beëindiging van de werkzaamheden, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag Webswing de prijzen die gelden op de datum van bestelling doorberekenen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

7.3. Indien de omstandigheden voortvloeiende uit het op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst, na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Webswing het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.4. De Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige factuur binnen 14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7.5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Webswing op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

8. Betaling

8.1. Webswing hanteert een betalingstermijn van 14 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen onverkort binnen de betalingstermijn aan Webswing betalen.

8.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

8.3. Indien op enig moment bij Webswing gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, heeft Webswing het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Webswing, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Webswing.

8.4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Opdrachtgever direct in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Webswing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.

8.6. Indien Webswing, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Opdrachtgever richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

8.7. De Opdrachtgever wordt geacht als eerste te presteren.

8.8. Alle door Webswing redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de Opdrachtgever van al hetgeen zij aan Webswing is verschuldigd, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8.9. Indien Webswing de Opdrachtgever in rechte moet betrekken om naleving van de Overeenkomst af te dwingen, is de Opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure werkelijk gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien Webswing geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

9. Levertijd

9.1. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

9.2. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In dat geval wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Webswing geleverde Producten blijven eigendom van Webswing totdat alle bedragen, die de Opdrachtgever krachtens enige Overeenkomst aan Webswing verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

10.2. Intellectuele eigendommen blijven uitsluitend eigendom van Webswing en haar leveranciers.

10.3. Indien de Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement, is Webswing gerechtigd de nog bij de Opdrachtgever aanwezige eigendommen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van Webswing.

11. Werknemers

11.1. Het is aan Opdrachtgever verboden om op enigerlei wijze, direct of indirect, werknemers van Webswing dan wel andere door Webswing bij Opdrachtgever gedetacheerde werknemers, in dienst te nemen, in te huren of op andere wijze –direct of indirect- werkzaamheden voor zich te laten uitvoeren binnen twaalf maanden nadat de werknemer voor het laatst bij Opdrachtgever op bezoek is geweest, dan wel contact heeft gehad met Opdrachtgever. Een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet matigbare boete van € 25.000 per overtreding alsmede € 500 per dag dat de overtreding voortduurt.

11.2. Het is Opdrachtgever bekend dat werknemers van Webswing en andere door Webswing gedetacheerde werknemers contractueel gebonden zijn aan een relatiebeding, zodat de werknemer wanprestatie pleegt jegens Webswing dan wel jegens de werkgever van de niet bij Webswing in dienst zijnde medewerker.

12. Garantie

12.1. Webswing staat in voor de kwaliteit van de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden.

12.2. Indien Webswing Producten aan de Opdrachtgever levert die Webswing van derden heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Webswing nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Opdrachtgever gehouden dan waarop Webswing ten opzichte van deze derde aanspraak kan maken.

12.3. De aanspraak op garantie vervalt drie maanden nadat een Product is (op)geleverd.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Iedere aansprakelijkheidstelling door Opdrachtgever dient binnen bekwame tijd nadat Opdrachtgever het ontstaan van de aansprakelijkheid heeft vastgesteld dan wel redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Webswing te worden gemeld. Na verloop van twee maanden vervalt dit recht van Opdrachtgever op aansprakelijkheidstelling.

13.2. Webswing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige pré contractuele schade.

13.3. De aansprakelijkheid van Webswing voor enigerlei schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom van de Overeenkomst met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000.

13.4. De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Webswing zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Webswing, haar personeel of door haar gedetacheerd personeel.

13.5. Webswing is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen van de Opdrachtgever en/of van derden die Webswing uit welken hoofde dan ook onder zich heeft.

14. Overmacht

14.1. Indien Webswing door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Webswing niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Webswing door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, waaronder begrepen het vertrek van medewerkers;
  2. Vertraagde of te late toelevering door leveranciers van Webswing;
  3. Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

14.3. In geval van overmacht heeft Webswing het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

14.4. Na ontbinding van de Overeenkomst heeft Webswing recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud Webswing slechts heeft voor zover de Opdrachtgever daar voordeel bij heeft.

14.5. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Webswing als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.6. Webswing zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

15. Ontbinding

15.1. Ontbinding van een Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden, na voorafgaande schriftelijke in gebreke stelling met gunning van een redelijke termijn om alsnog na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, waarbij tekortkomingen vooraf nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

15.2. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting zoals uiteengezet in artikel 8 kan Webswing zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.3. De Opdrachtgever is gehouden de door Webswing tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden te betalen.

16. Afwikkeling van geschillen

16.1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Gravenhage.